Apmācīt un iedvesmot evaņģēlija darbam.

Misionāru kopiena, kurā katrs velta savus labākos spēkus ilgtspējīgai evaņģelizācijai.​

Izcilība, ilgtspējība, atkarība, drosme.

Mācību programmas mērķis ir būt izcilai – ar rūpīgi izvēlētiem priekšmetiem, iespēju robežās labākajiem pasniedzējiem un produktīvākajām mācību metodēm. Studentu uzdevums ir būt izciliem, apgūstot šo programmu un pastāvīgi pilnveidojoties personīgi. (Fil. 2:13-15)

Programma paredzēta, lai jauniešu kļūtu par misionāriem ne uz gadu, bet uz mūžu. Mēs dodam priekšroku ilgtermiņa pasākumiem un ilgtermiņa attiecībām, kam ir tālejošas sekas. Uzskatām, ka nekas, ko ir vērts darīt, nav izdarāms ātri. (Lūkas 14:28-30)

Mēs augstu vērtējam dažādību un vienotību un ticam, ka vislabāko var sasniegt kopā. Cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, vēlamies savā starpā turēt Kristus prātu.
(Fil. 2.1-8)

Mēs uzskatām, ka ir labāk kļūdīties darot nekā nedarīt. Kad Dievs, kurš saka: “Nebīsties!”, mūs aicina, mēs atsaucamies, lai bītos tikai Dievu. (Jozuas 1:9)

PROGRAMMAS MĒRĶI

Katrs students apzinās sevi par misionāru uz dzīvi, lai kurp vien viņš dotos, un ir apmācīts šai lomai.

PROGRAMMAS GAITA

Neklātienē (2 gadi)

Neklātienes programma paredzēta ikvienam kristietim, kas objektīvu iemeslu dēļ nevar pievienoties klātienes programmā finansiālo apstākļu, veselības vai ģimenes situācijas dēļ.
Mācības (līdz 5h nedēļā) mijas ar praktisku misijas darbu katram savā ikdienā. Mācību maksa – 20 EUR mēnesī. 1. gadā mācības pārsvarā notiek tiešsaistes režīmā, padziļinot Bībeles zināšanas, apgūstot Bībeles stāstu. 2. gadā mācības klātienē notiek biežāk. Studenti sadarbojas ar vietējo draudzi tās misijā, bet fokusējas uz personīgo evaņģelizāciju. Katru mēnesi studenti izvirza mērķus un reflektē par iepriekš padarīto kopā ar kursabiedriem “Progresa sarunās”.

Klātienē (1 gads)

Mācības mijas ar praktisku misijas darbu draudzēs, ar kurām sadarbojoties tiek nodrošināta dzīvošana. Studenti sadarbojas ar draudzi tās misijā. Studenti dzīvo dažādās vietās kopā ar pārinieku un saņem katrs 300 eiro stipendiju. Reizi mēnesī ir mācības visiem kopā dažādās vietās. Katru mēnesi viņi izvirza mērķus un reflektē par iepriekš padarīto kopā ar kursabiedriem “Progresa sarunās”. Mentors (visbiežāk mācītājs) sniedz individuālu atbalstu.

Neklātienes programma

Pirmais mācību gads

PERSONĪGĀ IZAUGSME

Tēmas :

  • Personīgie svētbrīži
  • Rakstu iegaumēšana

Tēmas :

  • Ieradumu veidošana

BĪBELES STUDIJAS

Tēmas :

  • Stāsta spēks
  • Grāmatas stāsts
  • Stāsta grāmata

Tēmas :

  • Kas ir Dievs?
  • Pasaules uzskati

Tēmas :

  • 1. Mozus grāmatas 1., 2. nodaļa
  • Sabats
  • Evolūcija: īss izvērtējums
  • Stāsts par veselību
  • Kāds veselībai ar to sakars?
  • Kā pazīt Dievu

Tēmas : 

  • Ļaunuma izcelšanās
  • Teodiceja
  • Ieilgusī krišana

Tēmas : 

  • Ābrahāms un derība
  • Likums
  • Svētnīca
  • Pravieši
  • Daniela grāmata
  • Vecā un jaunā derība

Tēmas :

  • Svaidītais
  • Kristus daba
  • Glābšanas zinātne
  • Krusts
  • Kristus augšāmcelšanās
  • Jēzus ticība

Tēmas : 

  • Apustuļu darbi un Svētais gars
  • Kā Bībele nonāca līdz mums
  • Tava loma draudzē
  • Vēstule romiešiem
  • Draudzes vēsture
  • Kopienas veidošana
  • Konfliktu menedžments
  • Adventistu vēsture
  • Praviešu Gars
  • Paradigmas maiņa
  • Atklāsmes grāmata un draudze

Tēmas : 

  • Dieva mīlestības dziedinošais spēks
  • Atklāsmes grāmata un Jaunā Jeruzāleme
  • Zeme, pēc kuras ilgojamies
  • Kubveida pilsēta

Tēmas :

  • Personīgā liecība
  • Kā studēt Bībeli
  • Kā sludināt
  • Apoloģētika
  • No sirds uz sirdi
  • Kā pasniegt Bībeles stundas
  • 5 pantu Bībeles stunda
  • Kļūt visiem viss
  • Atbildes par Veco Derību

 

Otrais mācību gads

PERSONĪGĀ IZAUGSME

Tēmas :

  • Lūgšana

Tēmas :

  • Proaktivitāte
  • Vīzija
  • Laika plānošana

Tēmas :

  • Personību tipi
  • Abpusēja uzvara
  • Klausīšanās
  • Sinerģija
  • Pārmaiņu vadība
  • Māceklība Koučings

Tēmas :

  • Personīgā atjaunošanās
  • Kustību nozīme
  • Populārākās slimības, profilakse
  • Mentālā veselība
  • Garīgie dziedināšanas veidi
  • Ēst gatavošana
  • Relaksējoša masāža

EVAŅĢELIZĀCIJA

Tēmas :

  • Kāpēc liecināt?
  • Kristus metode
  • Evaņģelizācijas spirāle
  • Stratēģīja: māceklība

Tēmas :

  • Literatūras evaņģelizācija
  • “Vai tu esi labs cilvēks?”
  • Reklāma

Tēmas : 

  • Apciemojumi
  • Mazās grupas
  • Pašuzturošas kalpošanas
  • Labdarība

Tēmas :

  • Evaņģēlija vēsts
  • Bībeles stundu pasniegšana
  • Aicinājumu izteikšana
  • Iebildumu atspēkošana
  • WhatsApp Bībeles stundas

Tēmas : 

  • Rūpes par jaunkristītajiem
  • Pazudušās avis
  • Sabatskola
  • Draudzes organizācija
  • Jaunu draudžu dibināšana
  • Aizrobežu misija

Klātienes programma

BĪBELES STUDIJAS

Tēmas :

  • Bībeles pētīšana
  • Lūgšana
  • Rakstu iegumēšana

Tēmas :

  • Stāsta spēks
  • Grāmatas stāsts
  • Stāsta grāmata

Tēmas :

  • Kas ir Dievs?
  • Pasaules uzskati

Tēmas :

  • 1. Mozus grāmatas 1., 2. nodaļa
  • Sabats
  • Evolūcija: īss izvērtējums
  • Stāsts par veselību
  • Kāds veselībai ar to sakars?
  • Kā pazīt Dievu

Tēmas : 

  • Ļaunuma izcelšanās
  • Teodiceja
  • Ieilgusī krišana

Tēmas : 

  • Ābrahāms un derība
  • Likums
  • Svētnīca
  • Pravieši
  • Daniela grāmata
  • Vecā un jaunā derība

Tēmas :

  • Svaidītais
  • Kristus daba
  • Glābšanas zinātne
  • Krusts
  • Kristus augšāmcelšanās
  • Jēzus ticība

Tēmas : 

  • Apustuļu darbi un Svētais gars
  • Kā Bībele nonāca līdz mums
  • Tava loma draudzē
  • Vēstule romiešiem
  • Draudzes vēsture
  • Kopienas veidošana
  • Konfliktu menedžments
  • Adventistu vēsture
  • Praviešu Gars
  • Paradigmas maiņa
  • Atklāsmes grāmata un draudze

Tēmas : 

  • Dieva mīlestības dziedinošais spēks
  • Atklāsmes grāmata un Jaunā Jeruzāleme
  • Zeme, pēc kuras ilgojamies
  • Kubveida pilsēta

Tēmas :

  • Personīgā liecība
  • Kā studēt Bībeli
  • Kā sludināt
  • Apoloģētika
  • No sirds uz sirdi
  • Kā pasniegt Bībeles stundas
  • 5 pantu Bībeles stunda
  • Kļūt visiem viss
  • Atbildes par Veco Derību

 

PERSONĪGĀ IZAUGSME

Tēmas :

  • Ieradumu veidošana
  • Proaktivitāte
  • Vīzija
  • Laika plānošana

Tēmas :

  • Personību tipi
  • Abpusēja uzvara
  • Klausīšanās
  • Sinerģija
  • Pārmaiņu vadība

Tēmas :

  • Personīgā atjaunošanās
  • Kustību nozīme
  • Populārākās slimības, profilakse
  • Mentālā veselība
  • Garīgie dziedināšanas veidi
  • Ēst gatavošana
  • Relaksējoša masāža

EVAŅĢELIZĀCIJA

Tēmas :

  • Kāpēc liecināt?
  • Kristus metode
  • Evaņģelizācijas spirāle
  • Stratēģīja: māceklība

Tēmas :

  • Pasaules uzskati un to maiņa
  • Dieva vadība Latvijas vēsturē

Tēmas :

  • Misionāra sociālās prasmes
  • No sirds uz sirdi
  • Literatūras evaņģelizācija
  • “Vai tu esi labs cilvēks?”
  • Reklāma

Tēmas : 

  • Personīgā liecība
  • Apciemojumi
  • Draudzības evaņģelizācija
  • Mazās grupas
  • Pašuzturošas kalpošanas
  • Labdarība

Tēmas :

  • Evaņģēlija vēsts
  • Bībeles stundu pasniegšana
  • Aicinājumu izteikšana
  • Iebildumu atspēkošana
  • WhatsApp Bībeles stundas

Tēmas : 

 • Rūpes par jaunkristītajiem
 • Pazudušās avis
 • Sabatskola