Apmācīt un iedvesmot evaņģēlija darbam.

Misionāru kopiena, kurā katrs velta savus labākos spēkus ilgtspējīgai evaņģelizācijai.​

Izcilība, ilgtspējība, atkarība, drosme.

Mācību programmas mērķis ir būt izcilai – ar rūpīgi izvēlētiem priekšmetiem, iespēju robežās labākajiem pasniedzējiem un produktīvākajām mācību metodēm. Studentu uzdevums ir būt izciliem, apgūstot šo programmu un pastāvīgi pilnveidojoties personīgi.

Programma paredzēta, lai jauniešu kļūtu par misionāriem ne uz 2 gadiem, bet uz mūžu. Mēs dodam priekšroku ilgtermiņa pasākumiem un ilgtermiņa attiecībām, kam ir tālejošas sekas. Uzskatām, ka nekas, ko ir vērts darīt, nav izdarāms ātri.

Mēs augstu vērtējam dažādību un vienotību un ticam, ka vislabāko var sasniegt kopā. Cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, vēlamies savā starpā turēt Kristus prātu.
(Fil. 2.1-8)

Mēs uzskatām, ka ir labāk kļūdīties darot nekā nedarīt un ka mums nav pilnīgi nekā “no kā baidīties, izņemot, ka mēs varētu aizmirst ceļus, pa kuriem Kungs mūs vadījis, kā arī Viņa dotās pamācības pagātnē”.

PROGRAMMAS GAITA

Ko nozīmē būt "Sūti mani" misijas skolas studentam?

Tas nozīmē kopā ar 11 citiem studentiem nodoties uz 2 gadiem pilna laika studenta un Bībeles darbinieka ikdienai; sākot ar 9. augustu, piedalīties 5 nedēļu klātienes mācībās; tad kopā ar vēl vienu studentu doties uz 1 no 6 Latvijas draudzēm, kas iesaistās projektā, nodrošinādamas dzīvesvietu un vietējo mentoru, lai kalpotu šajā pilsētā 2 gadus; katru mēnesi saņemt stipendiju dzīvošanai; katru otro nedēļu atkal tikties kopā ar citiem uz tālākām apmācībām 2 dienu garumā; katru nedēļu izvirzīt mērķus un nedēļas beigās tos analizēt kopā ar programmas mentoru, kas atbalsta, izaicina un konsultē; sadarboties ar vietējo draudzi, mācīt viņiem tālāk to, ko apgūsti studijās, iesaistīt viņus Bībeles stundu pasniegšanā un citos evaņģelizācijas notikumos; galarezultātā saprast, kā veltīt dzīvi Dieva darba laukā atbilstoši savām spējām un talantiem.

Mācību saturs

GARĪGUMS (10 priekšmeti, 140 nodarbības)

Mērķis: Studentiem ir ieskats Vecās Derības vēsturiskajā kontekstā, tā saistībā ar SDA mācībām; ir sagatavoti doktrīnu studijām.

Saturs: Vecās Derības kulturālais, sociālais, filozofiskais konteksts.  

Mērķis: Studentiem ir ieskats Jaunās Derības vēsturiskajā kontekstā, tā saistībā ar SDA mācībām; ir sagatavoti doktrīnu studijām.

Saturs: Jaunās Derības kulturālais, sociālais, filozofiskais konteksts.  

Mērķis: Studenti zina, kāpēc individuāla Bībeles pētīšana ir tik svarīga; spēj un ir iedvesmoti izmantot dažādas Bībeles pētīšanas metodes savā personīgajā laikā ar Dievu.

Saturs: Bībeles pētīšanas nozīme; Bībeles pētīšanas metodes; Dalīšanās ar pieredzi; Praktiska kopīga metožu izmēģināšana; Rakstu mācīšanās no galvas.

Mērķis: Studenti zina par lūgšanas nozīmi un spēku; ir iedvesmoti uzlabot savu personīgo lūgšanu dzīvi un piedalīties kopīgās lūgšanās; zina par lūgšanu dažādajiem veidiem un kā tos pielietot.

Saturs: Lūgšanas spēks; Dažādi lūgšanu veidi (Pāvela Gojas seminārs Rīgā 2019. gada septembrī)

Mērķis: Studenti var izskaidrot savas ticības pamatojumu, tā dažādos aspektus un zina atbildes uz iebildumiem.

Saturs: Priekšmets ir sadalīts 4 sekcijās: kristoloģija, glābšana, beigu laiki un draudze. Katru no sekcijām padziļināti apgūst vienā no 4 mācību semestriem. Priekšmets sniedz dziļāku ieskatu 28 pamatmācībās un sākas pēc tam, kad studenti ir nostiprinājuši pirmās zināšanas par tām priekšmetā ar nosaukumu “Bībeles stundu pasniegšana”.

Mērķis: Studenti ir iedvesmoti savam ceļam ar Dievu; studenti iepazīst tuvāk savas valsts kalpotājus, mācās no viņu pieredzes.

Saturs: Valsts mācītāji dalās savā pieredzē, atbildot uz 3 jautājumiem: 1) kāpēc viņi izvēlējās būt pilna laika kalpotāji; 2) kāda pieredze vai piedzīvojums kalpošanas laikā ir atstājis visdziļāko iespaidu un tuvinājis Dievam; 3) kuru gūto atziņu visvairāk vēlētos nodot studentiem. Jautājumi un atbildes.

Mērķis: Studenti zina Septītās dienas adventistu draudzes vēsturi, ir tās iedvesmoti; var paskaidrot, kā Kungs ir vadījis draudzi pagātnē un no kādām kļūdām jāizvairās.

Saturs: SDA vēsture, SDA vēsture Latvijā. Veselības, izglītības, pašuzturošu kalpošanu vēsts vēsture. Stāsti par svētībām un stāsti par kļūdām.

Mērķis: Studenti zina, kas jāņem vērā, lasot Pravieša Garu, un ir iedvesmoti to darīt.

Saturs: Elenas Vaitas dzīve; Kā atpazīt Dieva pravieti; Kā lasīt Elenas Vaitas rakstus; Elenas Vaitas bibliogrāfija.

Mērķis: Studenti zina par zinātnes likumiem, kas atbalsta bībelisko perspektīvu pasaules izcelsmē, Bībeles autentiskumā u.tml; ir ieinteresēti un spēj vairāk mācīties no dabas mācību grāmatas; spēj atbildēt par savas cerības pamatu sarunās ar ļoti racionāli domājošiem cilvēkiem.

Saturs: Kristietība no zinātniskās perspektīvas; Radīšana vs. evolūcija; Filozofiskā pieeja sarunās par ticību; Evaņģelizācijas metode “Perspektīvas”.

Mērķis: Studenti spēj saprast atšķirīgus viedokļus, kā tie rodas, kā pasludināt evaņģēliju dažādiem cilvēkiem, kuriem ir citāds pasaules skatījums.

Saturs: Populārākās reliģijas; Populārākās konfesijas; Kulturālais, filozofiskais, reliģiskais konteksts Latvijā. Katrs students pēta citu grupu un prezentē to citiem.  

VESELĪBA (10 priekšmeti, 102 nodarbības)

Mērķis: Studenti zina fizisko aktivitāšu nozīmi, ir motivēti regulāri nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, zina dažādus to veidus.

Saturs: Fizisko aktivitāšu nozīme; Dažādi fizisko aktivitāšu veidi; Pamatzināšanas par fiziskām aktivitātēm (kad, kā, ko, iesildīšanās, atsildīšanās utt.) Pēc nodarbībām dažādi fizisko aktivitāšu veidi ir iekļauti studentu mācību dienu rutīnā, lai gūtu praktisku pieredzi.  

Mērķis: Studenti ir motivēti izvēlēties veselīgu diētu paši sev; spēj to veidot; var to paskaidrot citiem.  

Saturs: Pareiza uztura nozīme; Ko ēst; Ekonomiskas un pilnvērtīgas maltītes.  

Mērķis: Studenti zina, kāda nozīme pašaudzētai pārtikai; spēj paši kaut ko izaudzēt.

Saturs: Dārzkopības pamati. Audzēšana “uz palodzes”.

Mērķis: Studenti prot veikt relaksējošu plecu zonas masāžu.  

Saturs: Relaksējoša plecu zonas masāža – praktiska vingrināšanās.

Mērķis: Studenti zina, kas jāievēro, lai uzturētu labu mentālo veselību; ir guvuši ieskatu, kā palīdzēt cilvēkiem ar biežāk sastopamajām mentālās veselības problēmām.  

Saturs: Emocionālā inteliģence; Izdegšana un depresija – profilakse un ārstēšana; Ieskats smadzeņu darbībā.

Mērķis: Studenti ievēro profilaksi, lai izvairītos no populārām saslimšanām paši; zina, kā šajos gadījumos ārstēt sevi un citus; spēj palīdzēt cilvēkiem, izglītojot viņus par profilaksi un ārstēšanu.  

Saturs: Kas ir veselība un kā rodas slimība – kā darbojas cilvēka ķermenis; Populārāko slimību profilakse un ārstēšana; Medicīnas misijas darba pamati.

Mērķis: Studenti prot izmantot hidroterapiju paši un izglītot citus par to.  

Saturs: Hidroterapijas pamati.

Mērķis: Studenti izprot, kā palīdzēt atkarīgiem cilvēkiem.

Saturs: Kā veidojas atkarības; Atkarību veidi; Palīdzība atkarībās; Līdzatkarība.  

Mērķis: Studenti zina dažādus Veselības kalpošanas veidus un ir motivēti iesaistīties tajos.

Saturs: SDA veselības kalpošanas (Creation Health, Veselības izstāde, Veselības klubi utt.)

Mērķis: Studenti spēj atšķirt ieteicamas un neieteicamas dziedniecības pieejas, ko piedāvā alternatīvā medicīna.

Saturs: Populārākie alternatīvās medicīnas veidi – no kurienes katrs nāk, vai ir saskaņā ar Dieva dabas likumiem, vai ir ieteicams.

KALPOŠANA (14 priekšmeti, 150 nodarbības)

Mērķis: Studenti zina, kā veidot efektīvus stratēģiskas evaņģelizācijas plānus sadarbībā ar vietējo draudzi.

Saturs: (evaņģēlista Marka Finlija seminārs Ņuboldā 20019. gada augustā)

Mērķis: Studenti izprot SDA pamatmācības; spēj vadīt secīgu Bībeles nodarbību sēriju, kas sagatavo kristībām.

Saturs: 25 Bībeles stundu tēmas ar materiāliem, kas iekļauj SDA doktrīnas; kā vadīt izpēti; ieteikumi, ko ņemt vērā, studējot Bībeli kopā ar meklētājiem.

Mērķis: Studenti spēj iedziļināties to cilvēku vajadzībās, kam kalpo, un izmantot tās evaņģelizācijai.  

Saturs: Konteksta nozīme evaņģelizācijā; Kā izzināt cilvēku vajadzības.

Mērķis: Studenti spēj dalīties ar misijas skolā iegūtajām zināšanām ar vietējās draudzes locekļiem saistošā un efektīvā veidā; zina, kā vadīt sabatskolas daļu dievkalpojumā.

Saturs: Adventistu izglītības principi; Sabatskola.

Mērķis: Studenti zina, kā sagatavot un runāt svētrunu.

Saturs: Runas māksla; Gatavošanās svētrunai; Aicinājuma izteikšana; Homilētika.

Mērķis: Studenti uzsāk un efektīvi vada mazo grupu savā pilsētā; iedvesmo draudzes locekļus mazajām grupām.

Saturs: Mazo grupu nozīme; Dažādi mazo grupu veidi; Kā uzsākt un ko darīt mazajā grupā; Kopīgu Bībeles studiju metodes.

Mērķis: Studenti zina, cik svarīgi ir izplatīt informāciju un reklamēt un kā to darīt efektīvi.

Saturs: Informācija informācijas laikmetā; Mārketinga pamati; Kā sagatavot un izplatīt informāciju par plānotajiem pasākumiem.

Mērķis: Studenti spēj būt uzticami mantas pārvaldnieki; zina par dažādiem veidiem, kā iegūt finanses evaņģelizācijas projektiem.

Saturs: Finanšu menedžments; Līdzekļu piesaistīšana; Pieteikumi projektiem; Draudzes kārtība finanšu jautājumos; Erasmus un citi ES projekti.  

Mērķis: Studenti zina par Dieva vīziju pašuzturošām kalpošanām SDA draudzē; ir piemēru iedvesmoti; ir guvuši ieskatu, kā uzsākt pašuzturošu kalpošanu.  

Saturs: Praviešu Gars par pašuzturošām kalpošanām; Kalpošanu piemēri vēsturē, pasaulē un Latvijā; Kā uzsākt un vadīt kalpošanu.   

Mērķis: Studenti ir iedvesmoti un zina, kā iekļaut labdarību savas vietējās draudzes kalpošanā.

Saturs: Ko Bībele un Praviešu Gars saka par labdarbību; Labdarības kalpošanu piemēri; Sadarbības iespējas ar ADRA; Sadarbības iespējas ar sociālā darba institūcijām.  

Mērķis: Studenti zina, kā veikt kolportāžu. Students know how to do literature evangelism.

Saturs: Kolportāžas nozīme; Kolportāžas pamati; Vēsture un sociālais konteksts Latvijā.

Mērķis: Studentiem ir pamatzināšanas par to, kā izmantot informācijas tehnoloģijas un sociālos tīklus kalpošanā.

Saturs: Kā izmantot sociālos tīklus (Facebook, Instagram; Youtube utt.) evaņģelizācijai; Viedtālruņu evaņģelizācija; IT kalpošanas iespējas.

Mērķis: Studenti zina par jaunu draudžu dibināšanas nozīmi; ir pamatzināšanas par jaunu draudžu dibināšanu.  

Saturs: Kas ir draudžu dibināšana un kāpēc tā ir svarīga; Draudžu dibināšanas metodes un vadlīnijas; Veselīgas draudzes pazīmes.

Mērķis: Studenti zina iemeslus, kāpēc doties misijā uz citām zemēm; zina, ko tas ietver un prasa; ir iedvesmoti no piemēriem un stāstiem.  

Saturs: Aizrobežu misiju pamati un stāsti.  

LĪDERĪBA (14 priekšmeti, 30 nodarbības)

Mērķis: Studenti zina, kā atmest un izveidot jaunus ieradumus un palīdzēt citiem to darīt.  

Saturs: Kā veidojas ieradumi; Kāpēc ir grūti mainīt ieradumus; Kā tos mainīt.

Mērķis: Studenti uzņemas atbildību par savām izvēlēm; nevaino apstākļus; ir proaktīvi un uzņēmīgi.

Saturs: Izvēles paradums; Kā valoda ietekmē smadzenes; Ietekmes un rūpju apļi.  

Mērķis: Studenti sāk ar beigām prātā; definē savu dzīves misiju; uzstāda mērķus un virzās uz tiem.  

Saturs: Skaidras vīzijas nozīme; Dzīves misija; Mērķu uzstādīšana.

Mērķis: Studenti izvirza prioritātes; pārvalda savu laiku gudri un pašdisciplinēti.

Saturs: Prioritāšu paradums; laika plānošanas metodes.

Mērķis: Studenti meklē citu labumu; nesalīdzina sevi ar citiem; meklē, kā sadarboties ar katru, ko satiek, labākajā iespējamā veidā.

Saturs: Dažādi sadarbības veidi; “win-win” domāšana.  

Mērķis: Studenti vispirms cenšas saprast, tad tikt saprasti; zina efektīvas klausīšanās metodes; praktizē empātisko klausīšanos.

Saturs: Klausīšanās ieradums; Klausīšanās metodes; Empātiskā klausīšanās.

Mērķis: Studenti tiecas sadarboties un deliģēt tā vietā, lai strādātu vienatnē; spēj veiksmīgi komunicēt ar citādi domājošiem; spēj būt efektīvi vadītāji un komandas biedri kopīgā darbā.  

Saturs: Sinerģijas paradums; Komandas saliedēšanas aktivitātes; Personību tipi.

Mērķis: Studenti pastāvīgi rūpējas paši par savu fizisko, mentālo, emocionālo un garīgo labsajūtu.  

Saturs: Atjaunošanās paradums; 4 veselības jomas un kā par tām rūpēties; Personīgās atjaunošanās nozīme; Praktiskas metodes; Supervīzijas.  

Mērķis: Studenti veido uzticēšanās pilnas attiecības ar saviem mentoriem un kļūst par mentoriem kādam citam; ir guvuši ieskatu koučingā un tā izmantošanā.

Saturs: Kāpēc vajadzīgs mentors; Kāpēc būt mentoram; Koučinga pamati.  

Mērķis: Studenti zina, kāpēc nav viegli vadīt pārmaiņas; zina efektīvas metodes, lai veidotu ilgtermiņa pārmaiņs; lieto šīs zināšanas kalpošanā.

Saturs: Situatīvā vadība; Kā cilvēki uztver pārmaiņas; Kā vadīt uz ilgnoturīgām pārmaiņām.

Mērķis: Studenti darbojas saskaņā ar draudzes kārtību.  

Saturs: SDA pasaules draudzes organizācija; draudzes kārtība – kāpēc tā ir vajadzīga un kā strādāt saskaņā ar to.  

Mērķis: Studenti zina, ko Bībele un Praviešu Gars māca par dažādām praktiskām dzīves jomām; veido balansētu savu skatījumu no šī pamata, īsteno to savā dzīvē; spēj dalīties par šīm tēmām ar citiem.

Saturs: Ģērbšanās un ārējais izskats; Mūzika; Attiecības; Brīvā laika aktivitātes un hobiji utt.

Mērķis: Studenti zina, ko Bībele un Praviešu Gars māca par vīrišķību un sievišķību; ir iespēja par to diskutēt sava dzimuma grupas ietvaros.

Saturs: Dzimumu lomas; Ārējais izskats un higēna; Romantiskas attiecības; Psiholoģija utt.