CITĀTI IEDROŠINĀJUMAM UN IEDVESMAI

Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: “Ko lai Es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis?” Tad es atbildēju: “Redzi, es esmu še, sūti mani!”

-Jesajas 6:8

Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? 

Romiešiem 10:13-15a

“Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” Tad es atbildēju: “Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu vēl jauns!” Bet Tas Kungs man sacīja: “Nesaki: es esmu jauns, – jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar tevi un tevi pasargāšu!” saka Tas Kungs.

-Jeremijas 1:5-7

Mūsu izglītības ideāli ir par šauriem un zemiem. Ir nepieciešams plašāks vēriens un augstāks mērķis. Patiesa izglītība nozīmē vairāk nekā zināma mācību kursa apgūšanu. (..) Tā ir harmoniska fizisko, prāta un garīgo spēju attīstīšana. Tā sagatavo audzēkni kalpošanas priekam šinī pasaulē un augstākam kalpošanas priekam tajā pasaulē, kas vēl nāks.

-Audzināšana 11.lpp.

Viņš nemeklēja sava laika skolas, kas palielināja mazās lietas un padarīja lielās lietas mazas. Viņš ieguva audzināšanu tieši no debesu noteiktiem avotiem: no lietderīga darba, no Svēto Rakstu un dabas pētīšanas un no dzīves piedzīvojumiem — Dieva mācību grāmatām, kas pilnas pamācībām visiem tiem, kas nāk pie tiem ar čaklu roku, redzīgu aci un saprātīgu sirdi.

-Audzināšana 79.-80.lpp.

Kā intelektuālās audzināšanas līdzeklis Bībele sniedz vairāk kā cita kāda grāmata, vai arī visas citas grāmatas kopā.

-Audzināšana 128.lpp.

Ar tādu darbinieku armiju, kāda varētu būt mūsu jaunatne, ja tā būtu pareizi audzināta, cik drīz vēsts par krustā sisto, un drīzi atkal nākošo Pestītāju varētu tikt nesta visai pasaulei!

-Audzināšana 271.lpp.

Mūsu dzīvē šeit, lai gan tā ir pārejoša, grēka ierobežota, vislielākais prieks un visaugstākā audzināšana ir kalpošanā. Un nākotnes stāvoklī, cilvēcības robežu nesaistītā, vislielākais prieks un visaugstākā izglītība tiks atrasta kalpošanā

-Audzināšana 317. lpp.

Un, kad Kungs tālredzīgi pavēl Saviem bērniem doties uz priekšu, kad Viņš to labā gatavs darīt lielas lietas, sātans viņus kārdina izturēties nenoteikti un ar vilcināšanos izsaukt pār sevi Dieva nepatiku. Kunga kalpiem jābūt apņēmīgiem un noteiktiem ļaudīm, vienmēr gataviem doties uz priekšu, tiklīdz Dieva aizgādība ir pavērusi ceļu. 

-Sentēvi un pravieši 353.lpp.

Kristieši ir pastāvīgi centušies atdarināt to cilvēku dzīvi, kas kalpo šīs pasaules dievam… Tomēr visi šī ceļa gājēji ar to šķiras no sava Spēka Avota. Kļūdami par pasaules draugiem, tie paliek Dievam par ienaidniekiem. Pasaules ievērības labā tie upurē neizsakāmo godu, kuram Dievs viņus ir aicinājis. – “lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā.” 1. Pēt. 2:9

Sentēvi un Pravieši 514. lpp.

Izglītība un mācību prakse pariezi tiek uzsvērta kā būtiska sagatavošanās prakstiskai dzīvei; bet cik gan daudz vairāk pilnīga sagatavošanās nepieciešama darbam, lai pasauli iepazīstinātu ar pēdējo žēlastības vēsti. Tādu mācību praksti nevar sasniegt tikai ar svētrunu klausīšanos.

-Evaņģēlija kalpi 61.lpp.

Mums šobrīd nav laika atdot savu enerģiju un talantus pasaulīgiem pasākumiem. Vai mums jāatdodas kalpošanā pasaulei, kalpošanā sev un jāzaudē mūžīgā dzīvība un godības pilnā Debesu svētlaime? Ak, mēs nevaram atļauties to darīt! Katram talantam jātiek izmantotam Dieva darbā.  

Liecības draudzei 9. sēj. 104. lpp.

Daudzi, kuri cenšas iegūt prasmes Dieva cildenā darba veikšanai, pilnveidojot savu izglītību cilvēku skolās, attapsies, ka ir palaiduši garām daudz svarīgākās mācības, kuras Kungs tiem sniegtu.

-Fundamentals of Christian Education, p. 346.

Patiesa audzināšana ir audzināšana misijas darbam. Katrs Dieva dēls un meita ir aicināti būt misionāri; mēs esam aicināti kalpot Dievam un citiem cilvēkiem, un gatavoties šim pienākumam ir jābūt mūsu audzināšanas mērķim.  

Kristus dziedinošā kalpošana, 156.lpp.